divendres, 5 de febrer del 2010

El pa, que sigui tendre! Una instrucció per al mostassaf de Cubelles

Dins el fons parroquial de la parròquia de Santa Maria Cubelles podem trobar diversos documents produïts pel Consell de la Vila de Cubelles. El Consell era el govern municipal abans del Decret de Nova Planta, que el va substituir per la organització que imperava a Castella: els ajuntaments amb regidors i síndics. A Cubelles, els Jurats constituïen l’òrgan directiu del consell una assemblea deliberant, consultiva i decisòria. Era presidida pel Batlle, que exercia jurisdicció civil i criminal, però no entenia en els casos castigats amb la pena de mort; s’encarregava del cobrament de censos i lluïsmes, complia tasques d’administració de béns i rendes, i exercia el control sobre la prestació de serveis personals.


Els Consells també tenien oficials subalterns que s’ocupaven del dia a dia: el clavari, el racional, o el mostassaf. El mostassaf era l’encarregat de contrastar els pesos i mesures, de comprovar la bona qualitat dels queviures i altres coses vendibles, i de vetllar per l’observança dels preus assignats oficialment a aquelles.


Un dels documents que hi ha és un reglament o instruccions de treball per als que han d’ocupar el càrrec de mostassaf. I el punt 4 d’aquest parla sobre de quina qualitat ha de ser al pa que es ven a la Vila i què fer quan el pastador incorre en una falta. Transcrivim el text, adaptant-lo parcialment:


“ 4. Item que los mostasaps dugan posar lo pa que aportaran dins la present Villa y sas codras de Cobellas aont se vulla que sian servant lo modu acustumat que lo tal pa sia del dia o de la nit fins lo endama a mitx dia y si aquas no’i fara lo donat per los jurats y mostasap [fa]ran axaqutas las penas de sinch [sous] y lo pa pardut per tal pas[tad]or o pastadora y lo pa sia donat [ per ] obra pia o .... pobras per cada vagada que trobara lo tal frau o angany.”

A continuació podeu llegir-lo adaptat a l’actualitat:

4. Item que els mostassafs vigilin que el pa que es porti a la vila de Cubelles i a les seves quadres, provingui d’on provingui, que es faci de la manera que aquí és costum; que el pa sigui del dia o de la nit anterior i es vengui com a màxim fins al migdia. Si no és així, el mostassaf haurà de fer allò manat pels Jurats: executar la pena de 5 sous i retenir el pa perdut pel pastador o pastadora. Aquest pa serà donat per la obra pia o pels pobres, i es farà cada vegada que hi hagi un engany similar.


Aquest document no té data, però creiem que fou creat durant el segle XVII.