dimarts, 19 de gener del 2010

Cuidant els recs de Cubelles (2/2)

Imatges del document

Segons explica Núria Pinós a l'article Apunts sobre l'arquitectura del terme municipal de Cubelles, publicat dins el volum 10 dels Quaderns científics i tècnics de la Diputació de Barcelona, en aquesta concòrdia a la qual fa referència el nostre document hi apareixen el Molí de Mas Cucurella, el Molí nou, i el Molí del Salze. Per altra banda, Albert Tubau determinà que al 1593, Joan Prats fill era moliner del Molí de la Palma (també anomenat de l'Antón o de Gallifa). Aquest, Joan Prats, apareix a la concòrdia de 1599 i el seu descendent, Joseph Prats, com a moliner denunciant en el nostre document.
Guillem Rovirosa fou propietari del Molí del Salze. Li arribà per dot de la seva muller, Caterina Ballester de Vilanova a principis del segle XVII. En el document també s'esmenta als pubills fusters Joan i Ramon, que Avinyó determina que es correspon al Molí de l'Estaper. En quant a Eulària Barris, no podem determinar a quin molí correspon.

Per saber-ne més recomanem la lectura dels llibres i articles següents, que els podeu trobar a la biblioteca:
1. Moliners, calcinaires i pouaters: Un passeig per la Cubelles preindustrial d'Albert Tubau i Garcia, premi Vila de Cubelles d'Investigació Local 1998.
2. Història de Cubelles, de Joan Avinyó Andreu.
3. 10 Quaderns científics i tècnics publicats per la Diputació de Barcelona, en especial els següents articles:

  • L'evolució urbana de la Vila de Cubelles, d'Anna Castellano i Tresserra


  • Apunts sobre l'arquitectura del terme municipal de Cubelles, de Núria Pinós

divendres, 15 de gener del 2010

Cuidant els recs de Cubelles (1/2)

Tal i com molt bé va explicar Albert Tubau al llibre “Moliners, calcinaires i pouaters. Un passeig per la Cubelles preindustrial” els molins aprofitaren els recursos naturals de l’entorn i les aigües del riu Foix per a desenvolupar unes activitats avui desaparegudes. Aquest aprofitament generava, en moltes ocasions, conflictes entre sectors de la població. És conegut per tothom que a molts municipis hi havia conflictes entre els moliners i els regants de la zona per les quantitats d’aigua que empraven i les hores al dia que ho feien, sobretot si es tractava d’un aqüífer amb poca aigua. Un altre del conflictes podia ser el tema de la neteja dels vorals del rec: si en aquests s’acumulaven canyes o brossa, l’aigua no circulava bé i això els perjudicava.

Aquest document sense data que presentem a continuació, ens parla d’aquest conflicte.

Signes de transcripció
[...] text probable que no apareix al document a causa del mal estat del mateix

(...) il•legible o inintel•ligible
Cursiva : grafia modificada o afegida per adaptar-lo a la ortografia actual i facilitar la lectura
Negreta paraules en llatí

Data del document: s. XVII (circa 1650)


Títol del document: Un acta p[er] (...) franca o concor[dia] firmada per [los molin]ers y los pagessos [de] Cubelles en pod[er de] Josep Capalladas [a] maig 1599 per pode[r] ragar.


Molt be saben y ignorar no podeu vosaltres [Fran]cesch Gayralt, Antoni Marques, Francesch Ballester y Pau Domenech, pagessos de la vila[nova?] de Cubelles, Josep Rovira, Pau Lleó de la plasa [tots?] de Cubelles, y Amador Prats de Gallifa, Parroc[hia] de Cubelles com ab acte de concòrdia fet y [fir]mat en poder del dit Joseph Capallades no[tari] publich de la vila de Vilafranca de Pan[adés] als 30 de maig 1599 entre Pere Ballester, Joan Ramon, moliners del molí dels pubills fusters, Joan Prats, moliner, y Eulària Barris, vídua del qual Magí Barris, tots tenint molins en la Riera del territori del terme, o Parrochia de Cubelles, de una part; Y Guillem P(...), Pere Joan Rovirosa, pagesos de Rocacrespa, (...) Senyor Bernat Vilanova, Pere Negrell de la (...), Senyor Galceran, Joan Miró de vila n[ova], Matheu Monserrat, Jauma Vilella, Francesch Prexana, Amador Prats, A[n]dreu Lleó, Bernat Huguet, Barthomeu Guiamet del Pont, S. (Alesmanya?), Gabriel Manyer, Simeó Escarrer, Francesch Gimet, Andreu E(...), Joan Rafol, Pere Cendros, Jaume Marques, Francesch Gassó, pagessos de Cubelles, de altre part, en la qual concòrdia entre altres coses fou transigit y concordat entre dites parts que tots aquells qui voldran regar sas terras de la aigua de dit Rech en los dias specificats en dita concordia que sempra y (...) convindrà escurar y adobar dit Rech que [cada]hu en sas vessanas, o encontrades, age de ad[obar] y escurar dit Rech y tenir aquell en bon a(...)derch sots las penas en dit acte de concordia [conten]gudes, Y com vosaltres ragueu las vostras terras de la aigua del dit rech y tots los demes que tenen terras contiguas a dit rech agen escurat aquellas, a saber, lo tros de rech que confronta ab sas terras, y vosaltres no ajau volgut escurar lo tros del Rech que confronta ab vostras terras conforme teniu obligació en virtut del estipulat en dita concordia.


Per ço, Guillem Rovirosa, Ramon Estaper, Joseph Prats, y Joan Mallafré, moliners tots de dita parrochia de Cubelles és lo legítim procurador de aquells lo qual vos fa ocular atenció del dit procurador y també del acte de dita concòrdia proveeix?, vos requireix y interpella que sens mora ni tardansa alguna escureu, o fassau escurar, dit rech si y conforme està contengut en dita concordia, altrament vos protesta en dit nom de qui sos principals faran escurar aquell a gastos u despeses vostres, y axí mateix vos protesta en dit nom de recobrar de vosaltres tot lo que costara de escurar lo dit rech, y de exigir y cobrar de vosaltres y de quiscus? de vosaltres assoles les penas contegudas en dit acte de concordia en las quals aureu incidit sino obtemparau al sobredit y de convenirnos per dit (...) davant de sa Excel•lentíssima, o Reial Consell, o altre jutge competent requirens vos (...).

Vocabulari
Escurar: netejar
Obtemparau: d’obtemperància, obediència o submissió a una cosa manada
Vessana: feixa de terra, generalment els cantons d’aquesta.Encontrada: Contorn, regió propera