diumenge, 8 de maig del 2011

Joan Massip, comissari

Cubelles va ser un dels municipis intervinguts durant la Guerra Civil, fruit de l'incompliment de les ordres vingudes de la Generalitat de Catalunya.
El 5 de maig de 1938, el conseller de governació i assistència social de la Generalitat de Catalunya, Antoni Maria Sbert, va fer un decret pel qual es nomenava un comissari que havia de regir la vida política del poble. El Comissari seria, a partir d'aleshores, Joan Massip i Salvador. El decret fou publicat al BOGC el dia 14 de maig de 1938, i diu el següent:

"Atès que ha transcorregut amb excés el termini assenyalat a l'article 6è del Decret de 8 d'octubre darrer, sense que s'hagi pogut constituir legalment l'ajuntament de Cubelles;
Atès que per tal que no quedin abandonades les funcions de govern i administració del poble de referència, procedeix el nomenament d'un comissari municipal;
Vist l'esmentat Decret del 8 d'octubre darrer, i altres disposicions pertinents i en virtut de les atribucions que se m'han otorgat pel susdit Decret,
He resolt:
És nomenat Comissari municipal de Cubelles, el funcionari de la Generalitat, Joan Massip i Salvador, el qual d'acord amb l'article 6è del Decret de 5 d'octubre darrer assumirà totes les funcions reservades a l'Alcalde i a l'Ajuntament, i podrà requerir en cas necessari l'ajut de totes les Autoritats per a portar cap a la comesa que se li confia.
Barcelona, 10 de maig del 1938.

El Conselles de Governació i Assistència Social,
ANTONI Mª SBERT"

El decret del 8 d'octubre a què es fa referència és una de les repercussions directes dels Fets de Maig de 1937, amb l'expulsió del POUM. Com sabeu, els consistoris havien d'estar constituïts amb la mateixa proporció que ho estava el govern de la Generalitat de Catalunya, i això ocasionava molts mal de caps. La Generalitat, per tal que es constituïssin de la manera que els manaven, determinaven que els que no ho estesin no podien cobrar, per exemple, el manteniment dels refugiats. A més a més, els ajuntaments tenien prohibit fer repartiments entre els veïns per tal de mantenir-los. Així doncs, estaven impulsats a constituïr-se d'acord amb les condicions abans esmentades.
El problema residia en que molts municipis no tenien cap presència de grups que constituïen el govern de la Generalitat, per la qual cosa al final feien el que volien. El Govern de la Generalitat va endegar, fins i tot, una campanya en la que declarava feixistes els ajuntaments que estaven mal constituïts.
El decret del 8 d'octubre de 1937 derogava el del 9 d'octubre de 1936 i aquesta vegada els consistoris havien de tenir  consellers d'ERC, 3 de la CNT, 1 de la UdR, i 1 d'Acció Catalana Republicana. Tenien el termini de 20 dies per constituir-se.

No sabem quina actuació va tenir en Joan Massip al nostre municipi ni d'on era, però fou una peça important de la política municipal de Cubelles des del mes de maig del 1938 fins al gener de 1939.