dilluns, 15 de març del 2010

El dret a interposar recurs sobre la denúncia del mostassaf

Continuant amb les ordenances del mostassaf, un dels aspectes que es regulen és el dret del denunciat a recórrer la multa:

"7. Item sempra y quant que los mostasaps etxacutaran alguna persona que sera caiguda en frau, que tal exsacutat no puga nagarla tal exsacutasio, enpero lo tal axacutat puga racora dins vuit dias als Sr de Jurats y fer promes per veura la tal exsacusió y que los tals ayan de declarar y es just o no – y si dins vuit dias no auran feta la tal diligensi vagi la tal pena bena etxacutada y Aquella sia ben f[eta]."

Així, seria similar al que a l’actualitat és un recurs d’alçada, que s’interposa a un òrgan administratiu superior per tal que aquest revisi un acte dictat per un altre òrgan jeràrquicament depenent d’ell. En el nostre cas, la persona multada tindrà 8 dies per recórrer la multa davant els Jurats de la Vila, que composaven l’antic Consell de la Vila, i aquests han de declarar si és just o no. Si aquests no han contestat res en el termini de vuit dies, es considera que la pena imposada és correcte. Això seria similar al silenci administratiu que, en aquest cas, seria negatiu.

Per dubtes sobre el vocabulari, significat i context del document, vegeu entrada del 5 de febrer de 2010.